Name (English) Organization Phone Photo Action
Abu Taher The Daily Destiny 01755560722 Details
Abu Taher Khokon Bangladesh Pratidin 01552304555/01711345301 Details
Abu Zafar Panna The News Today 88-01715029290 Details
Abul Bashar Nuru Daily Amader Orthonity 01672906300 Details
Abul Kalam Azad Daily Somoyer Alo 01731855099 Details
Abul Kalam Manik Bangladesh Songbad Sangstha (BSS) 01552354016 Details
Abul Khair The Daily Ittefaq 01713005566 Details
Abul Khair The Daily Ittefaq 01713005566 Details
Abul Khair Chowdhury The Daily Samakal 88-01711548787 Details
Afaz Uddin Biplob Ekushet Television ETV 88-01711-004028 Details